top of page

Behandling i samband med hest

Det er relasjonen til hesten som er det vesentlige ved behandling i samband med hest, og arbeidet består i hovedsak å etablere og utforske denne relasjonen på ulike måter. Konkret kan det foregå med både hesten og personen på bakken, enten i stallen, ute med hesten i tau eller ute på en arena der hesten kan være løs. Med et slikt fokus setter vi menneskets opplevelse av hesten og dens reaksjoner i sentrum, samtidig som han eller hun lærer å forholde seg til egne tanker, følelser og kroppslige fornemmelser. Denne arbeidsformen utelukker ikke at man sitter på hesten eller i vogn bak den, men fokuset vil da i større grad ligge på hvordan dette oppleves, mer enn å utvikle ride/kjøreferdigheter.

Hvorfor hest?

Hester gir umiddelbar tilbakemelding på hvordan de oppfatter oss mennesker. I omgang med hest blir hele mennesket involvert; kroppslig, følelsesmessig, intellektuelt og sosialt. Alle våre sanser blir berørt. Hesten er et stort dyr og er derfor en utfordring å lære å mestre. Den er 100% tilstede i nuet og krever derfor at vi er tilstede både fysisk og emosjonelt til en hver tid når vi er sammen med den, Den krever at vi ikke later som eller er noe vi ikke er. Hesten gir deg et speilbilde på egne følelser, og det er derfor den egner seg godt til et slikt formål.

Hester er store og vekker naturlig frykt hos mange. Å arbeide med å overvinne denne frykten gir mulighet for økt selvtillit, også i forhold til andre utfordringer i livet. Gjennom hesteassistert behandling kan vi altså få bedre innsikt i våre sterke og svake sider, og bli inspirert til endring

Hvem passer det for?

Hesterelatert behandling passer for mange ulike grupper, og det kan tilbys individuelt og i gruppe til mennesker med blant annet:

 • Traumerelaterte plager

 • Rus og avhengighet

 • Vansker med selvregulering og selvoppfatning

 • Plager relatert til angst, depresjon og personlighetsproblemer
  I slike behandlinger vil det blandet annet jobbes med:

  • sanselig tilstedeværelse og oppmerksomhet

  • kroppslig grunning og balanse

  • kontakt og nærhet

  • grensesetting og selvhevdelse

  • følelsesbevissthet; gjenkjenne, tåle og uttrykke følelser

bottom of page